Quan hệ cổ đông

Quý I
Quý II
Bán niên
Quý III
Quý IV
Cả năm
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT27/04/202328/07/202329/08/2023
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG27/04/202328/07/202329/08/2023
GIẢI TRÌNH BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD27/04/202328/07/202329/08/2023
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT29/04/201830/07/201830/08/201830/10/201830/01/201930/03/2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG29/04/201830/07/201830/08/201830/10/201830/01/201930/03/2019
GIẢI TRÌNH BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD30/07/201831/08/201830/10/2018
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT30/07/201715/08/201730/10/201730/01/201806/04/2018
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG25/04/201730/07/201715/08/201730/10/201730/01/201806/04/2018
GIẢI TRÌNH BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT15/04/201630/06/201628/07/201610/03/2017
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG15/04/201630/06/201618/11/201627/03/2017
GIẢI TRÌNH BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT10/05/201528/08/201508/10/201505/03/2016
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG10/05/201528/08/201508/10/201505/03/2016
GIẢI TRÌNH BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
GIẢI TRÌNH BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
GIẢI TRÌNH BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
GIẢI TRÌNH BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
GIẢI TRÌNH BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
GIẢI TRÌNH BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD