Chính sách an toàn thông tin

 

CHÍNH SÁCH

Cho các HTQL ISO tại Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

(Kèm theo Kế hoạch số 9299 /KH-VCC ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel)

 

          Tổng Công ty CP Công trình Viettel (Viettel Construction) là một thành viên thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Công nghiệp –Viễn thông Quân đội, cung cấp dịch vụ trên nền tảng kỹ thuật các lĩnh vực Đầu tư Hạ tầng, Xây dựng (bao gồm xây dựng hạ tầng viễn thông, xây dựng dân dụng B2C và B2B), Công nghệ thông tin, Giải pháp tích hợp, Dịch vụ Kỹ thuật và Vận hành khai thác.

          Tầm nhìn: Trở thành nhà đầu tư, vận hành, cung cấp công trình thông minh, hiệu quả cao nhất.

          Sứ mệnh:

          – Thúc đẩy cách mạng công nghiệp 4.0 đến các doanh nghiệp, hộ gia đình.

          – Cung cấp cấp dịch vụ trên nền tảng kỹ thuật các lĩnh vực Đầu tư Hạ tầng, Xây dựng, Công nghệ thông tin, Giải pháp Tích hợp, Dịch vụ Kỹ thuật và Vận hành Khai thác.

          + Chuyên nghiệp

          + Chất lượng

          + Chi phí cạnh tranh

          Định hướng chiến lược đến năm 2025 Tổng Công ty sẽ:

          – Trở thành doanh nghiệp tỷ đô.

          – Nâng cao chất lượng và số lượng cán bộ quản lý đến lớp trung tâm Cụm/Huyện.

          – Xây dựng tổ chức học tập, đào tạo nguồn lực chất lượng cao, đáp ứng chuyển dịch chiến lược, nâng cao năng suất và thu nhập người lao động

          – Đẩy mạnh kinh doanh ngoài Tập đoàn, đến năm 2025 chiếm 42% tỷ trọng tổng doanh thu.

          – Chuyển đổi số thành công, ứng dụng công nghệ hiện đại, toàn trình từ tư vấn thiết kế đến xây dựng, tích hợp, vận hành tối ưu.

          – Kịp thời điều chỉnh chiến lược ngành nghề mới, duy trì thế phát triển bền vững.

          Để thực hiện sứ mệnh, tầm nhìn và định hướng chiến lược, Viettel Construction đã thiết lập, áp dụng và duy trì cải tiến Hệ thống quản lý tích hợp (chất lượng, an toàn sức khỏe môi trường, an toàn thông tin, kinh doanh liên tục) phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 20000-1; ISO 45001; ISO 14001; ISO 27001; ISO 22301.Tổng Công ty CP Công trình Viettel (VCC) cam kết quản lý hệ thống với các chính sách cụ thể như sau:

          – Cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng, đáp ứng hoàn toàn và hướng tới vượt các cam kết, yêu cầu của khách hàng.

          – Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, an toàn thông tin, an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động và không gây tác động có hại tới môi trường, hướng đến phát triển bền vững.

          – Tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp luật về an toàn sức khỏe, môi trường và các quy định liên quan khác.

          – Duy trì áp dụng và cải tiến thường xuyên Hệ thống quản lý tích hợp theo các tiêu chuẩn ISO.

          – Đào tạo, nâng cao nhận thức cho toàn bộ CBNV để:

          + Mọi mối nguy được nhận biết

          + Mọi rủi ro được hiểu theo từng vị trí công việc

          +  Mọi công việc luôn được chuẩn hóa và cải tiến liên tục

          Cam kết chính sách quản lý này sẽ được truyền đạt cho toàn thể CBNV trong Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel và có sẵn cho các bên quan tâm khi thích hợp./.

TỔNG GIÁM ĐỐC