Quan hệ cổ đông

Tiểu Ban thư ký HĐQT Viettel Construction:
Điện thoại: 086.208.1111
Email: ir.viettelconstruction@viettel.com.vn

Hồ sơ công ty

Download Profile

Tỉ giá cổ phiếu

Tin cổ đông

CBTT v/v điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài và chấm dứt đầu tư tại 02 thị trường nước ngoài

Download tài liệu

Tin đại hội đồng cổ đông