Quan hệ cổ đông

Tiểu Ban thư ký HĐQT Viettel Construction:
Điện thoại: 086.208.1111
Email: ir.viettelconstruction@viettel.com.vn

Hồ sơ công ty

Download Profile

Tỉ giá cổ phiếu

Tin cổ đông

Công bố về việc tạm hoãn công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã được soát xét

Download tài liệu

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 16)

Download tài liệu

Tin đại hội đồng cổ đông