Quan hệ cổ đông

Ngày đăng Xem Download
Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty CP Công trình Viettel năm 2024

Điều lệ Tổng Công ty CP Công trình Viettel năm 2024

Điều lệ Tổng Công ty CP Công trình Viettel năm 2023

Điều lệ Tổng Công ty CP Công trình Viettel năm 2022 (sửa đổi vốn điều lệ)

Quy chế công bố thông tin của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel 2022

Điều lệ Tổng Công ty CP Công trình Viettel năm 2022

Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty CP Công trình Viettel năm 2022

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Quy chế công bố thông tin của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel

Điều lệ Tổng công ty CP Công trình Viettel năm 2021 (Sửa đổi, bổ sung tại thời điểm tăng vốn điều lệ)

Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty CP Công trình Viettel năm 2021

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Điều lệ Tổng công ty CP Công trình Viettel năm 2021

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

Điều lệ Tổng công ty CP Công trình Viettel năm 2020

Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty CP Công trình Viettel năm 2019

Điều lệ Tổng công ty CP Công trình Viettel năm 2019

Điều lệ Tổng công ty CP Công trình Viettel năm 2018

Điều lệ Tổng công ty CP Công trình Viettel năm 2017

Điều lệ Tổng công ty CP Công trình Viettel năm 2016