Quan hệ cổ đông

CÔNG BỐ THÔNG TIN
★ Tháng 6/2024 Ngày đăng Xem Download
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 18)

CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

CBTT Nghị quyết HĐQT v/v thông qua hợp đồng thế chấp tài sản

★ Tháng 5/2024 Ngày đăng Xem Download
Thông báo thay đổi nhân sự (miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng)

★ Tháng 4/2024 Ngày đăng Xem Download
CBTT Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Báo cáo phát triển bền vững 2023

Báo cáo thường niên 2023

CBTT đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

★ Tháng 1/2024 Ngày đăng Xem Download
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Báo cáo tình hình quản trị năm 2023

CBTT Nghị quyết HĐQT v/v thông qua kết quả SXKD năm 2023, định hướng kế hoạch kinh doanh 2024 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024

CBTT trình bày lại số liệu BCTC theo ý kiến của Kiểm toán Nhà nước

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền và Nghị quyết HĐQT v/v chi trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền

★ Tháng 12/2023 Ngày đăng Xem Download
CBTT Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ tháng 12/2023

CBTT tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

★ Tháng 11/2023 Ngày đăng Xem Download
CBTT v/v đính chính nội dung Nghị quyết HĐQT

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công văn v/v hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tại ngày ĐKCC 01/11/2023

CBTT Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

★ Tháng 10/2023 Ngày đăng Xem Download
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CBTT Nghị quyết HĐQT v/v lùi thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo v/v tiếp tục bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

CBTT Nghị quyết HĐQT v/v chấm dứt dự án đầu tư tại Peru

★ Tháng 9/2023 Ngày đăng Xem Download
Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn của CTR (ông Đoàn Hồng Việt)

★ Tháng 7/2023 Ngày đăng Xem Download
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023

★ Tháng 6/2023 Ngày đăng Xem Download
CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

CBTT Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền và Nghị quyết HĐQT v/v chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Thông báo về việc gia hạn thời gian thu hồi/mua lại cổ phiếu ESOP

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (hiệu đính bổ sung ngành nghề kinh doanh)

★ Tháng 5/2023 Ngày đăng Xem Download
CBTT Nghị quyết HĐQT v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2022

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bổ sung ngành nghề kinh doanh)

★ Tháng 4/2023 Ngày đăng Xem Download
Thông báo thay đổi nhân sự (miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT)

CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

CBTT v/v thông báo nhận được đơn đề cử và Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên thành viên HĐQT

Báo cáo thường niên 2022

★ Tháng 3/2023 Ngày đăng Xem Download
CBTT v/v thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và tài liệu họp

CBTT v/v nhận được đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT

★ Tháng 2/2023 Ngày đăng Xem Download
Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo của HOSE về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo mua lại cổ phiếu ESOP

CBTT Nghị quyết HĐQT v/v triển khai phương án mua lại cổ phiếu ESOP của CBNV nghỉ việc

★ Tháng 1/2023 Ngày đăng Xem Download
Báo cáo tình hình quản trị năm 2022

★ Tháng 8/2022 Ngày đăng Xem Download
CBTT v/v thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 17)

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu CTR đăng ký bổ sung

★ Tháng 7/2022 Ngày đăng Xem Download
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022

★ Tháng 6/2022 Ngày đăng Xem Download
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Chủ tịch HĐQT Đỗ Mạnh Hùng

CBTT v/v đính chính Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền và cổ phiếu

Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

★ Tháng 5/2022 Ngày đăng Xem Download
CBTT: Thông báo giao dịch của người nội bộ – Chủ tịch HĐQT Đỗ Mạnh Hùng

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bổ sung ngành nghề kinh doanh)

CBTT Nghị quyết HĐQT v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2021

★ Tháng 4/2022 Ngày đăng Xem Download
Thông báo thay đổi nhân sự

CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên

CBTT đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

CBTT v/v đính chính Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán

Báo cáo thường niên 2021

Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

★ Tháng 2/2022 Ngày đăng Xem Download
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo v/v niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của CTR trên HOSE

★ Tháng 1/2022 Ngày đăng Xem Download
Báo cáo tình hình quản trị năm 2021

★ Tháng 12/2021 Ngày đăng Xem Download
Thông báo v/v Niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

CBTT Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu CTR của HOSE

★ Tháng 11/2021 Ngày đăng Xem Download
CBTT v/v điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài và chấm dứt đầu tư tại 02 thị trường nước ngoài

Thông báo v/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

★ Tháng 10/2021 Ngày đăng Xem Download
Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – PTGĐ Bùi Thế Hùng

★ Tháng 9/2021 Ngày đăng Xem Download
Công bố về việc tạm hoãn công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã được soát xét

★ Tháng 8/2021 Ngày đăng Xem Download
CBTT: Thông báo giao dịch của người nội bộ – PTGĐ Bùi Thế Hùng

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 16)

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu CTR đăng ký bổ sung

CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – PTGĐ Bùi Thế Hùng

★ Tháng 7/2021 Ngày đăng Xem Download
CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – PTGĐ Lê Hữu Hiền

CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – PTGĐ Đào Thu Hiền

CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – PTGĐ Nguyễn Thái Hưng

CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan với TGĐ – bà Đặng Thị Quỳnh

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021

★ Tháng 6/2021 Ngày đăng Xem Download
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

CBTT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 06.2021

CBTT: Thông báo giao dịch của người nội bộ – PTGĐ Bùi Thế Hùng

CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

CBTT: Thông báo giao dịch của người liên quan với TGĐ – bà Đặng Thị Quỳnh

CBTT: Thông báo giao dịch của người nội bộ – PTGĐ Lê Hữu Hiền

CBTT: Thông báo giao dịch của người nội bộ – PTGĐ Nguyễn Thái Hưng

CBTT: Thông báo giao dịch của người nội bộ – PTGĐ Đào Thu Hiền

CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan với TGĐ – bà Đặng Thị Quỳnh

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức và cổ phiếu phát hành

CBTT Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

★ Tháng 5/2021 Ngày đăng Xem Download
CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – PTGĐ Nguyễn Huy Dũng

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 15)

CBTT: Thông báo giao dịch của người liên quan với TGĐ – bà Đặng Thị Quỳnh

CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của TGĐ – bà Đặng Thị Quỳnh

★ Tháng 4/2021 Ngày đăng Xem Download
CBTT: Thông báo giao dịch của người liên quan của TGĐ – bà Đặng Thị Quỳnh

CBTT: Thông báo giao dịch của người nội bộ – PTGĐ Nguyễn Huy Dũng

Thông báo thay đổi nhân sự – Chủ tịch HĐQT

Báo cáo thường niên 2020

★ Tháng 3/2021 Ngày đăng Xem Download
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

★ Tháng 1/2021 Ngày đăng Xem Download
Báo cáo tình hình quản trị năm 2020

CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tập đoàn Viettel

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu CTR đăng ký bổ sung

★ Tháng 12/2020 Ngày đăng Xem Download
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 14)

CBTT: Thông báo giao dịch của Tập đoàn Viettel

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL DO TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI SỞ HỮU

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH VIETTEL DO TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI SỞ HỮU

★ Tháng 11/2020 Ngày đăng Xem Download
CBTT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 11.2020

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) sở hữu

★ Tháng 10/2020 Ngày đăng Xem Download
CBTT phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)

★ Tháng 9/2020 Ngày đăng Xem Download
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 13)

Thông báo thay đổi thông tin liên hệ của bộ phận quan hệ cổ đông CTR

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu CTR đăng ký bổ sung

CBTT: Báo cáo giao dịch của người nội bộ – PTGĐ Đào Thu Hiền

★ Tháng 8/2020 Ngày đăng Xem Download
CBTT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành năm 2020

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

★ Tháng 7/2020 Ngày đăng Xem Download
CBTT: Thông báo giao dịch của người nội bộ – PTGĐ Đào Thu Hiền

CBTT: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2019

Nghị quyết của HĐQT v/v chi trả cổ tức năm 2019

CBTT: Báo cáo giao dịch của người nội bộ – PTGĐ Đào Thu Hiền

CBTT: Báo cáo giao dịch của người nội bộ – PTGĐ Nguyễn Thái Hưng

★ Tháng 6/2020 Ngày đăng Xem Download
CBTT: Báo cáo giao dịch của người nội bộ – PTGĐ Nguyễn Huy Dũng

CBTT: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bổ sung ngành nghề kinh doanh) năm 2020

CBTT: Thông báo giao dịch của người nội bộ – PTGĐ Nguyễn Thái Hưng

CBTT: Thông báo giao dịch của người nội bộ – PTGĐ Đào Thu Hiền

CBTT: Báo cáo giao dịch của người nội bộ – PTGĐ Đào Thu Hiền

Thông báo thay đổi nhân sự tháng 06/2020

★ Tháng 5/2020 Ngày đăng Xem Download
CBTT: Thông báo giao dịch của người nội bộ – PTGĐ Nguyễn Huy Dũng

CBTT: Báo cáo giao dịch của người nội bộ – PTGĐ Nguyễn Huy Dũng

CBTT: Thông báo giao dịch của người nội bộ – PTGĐ Đào Thu Hiền

★ Tháng 4/2020 Ngày đăng Xem Download
CBTT: Báo cáo giao dịch của người nội bộ – PTGĐ Đào Thu Hiền

Thông báo chốt lại danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Hủy danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tại ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2020

Báo cáo thường niên 2019

CBTT: Thông báo giao dịch của người nội bộ – PTGĐ Nguyễn Huy Dũng

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025

★ Tháng 3/2020 Ngày đăng Xem Download
CBTT: Thông báo giao dịch của người nội bộ – PTGĐ Đào Thu Hiền

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

★ Tháng 2/2020 Ngày đăng Xem Download
Thông báo thay đổi nhân sự: Bổ nhiệm chức danh PTGĐ đối với ông Nguyễn Huy Dũng

CBTT: Nghị quyết HĐQT v/v đổi tên Chi nhánh khu vực 3 và chấm dứt hoạt động Chi nhánh khu vực 1,2,4,5

CBTT: Báo cáo giao dịch của người nội bộ – Trưởng BKS Ngô Quang Tuệ

★ Tháng 1/2020 Ngày đăng Xem Download
CBTT: Báo cáo giao dịch của người nội bộ – PTGĐ Nguyễn Thái Hưng

★ Tháng 12/2019 Ngày đăng Xem Download
CBTT: Thông báo giao dịch của người nội bộ – Trưởng BKS Ngô Quang Tuệ

★ Tháng 10/2019 Ngày đăng Xem Download
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu CTR đăng ký bổ sung

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 12)

CBTT: Quyết định của HNX chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch của cổ phiếu CTR

CBTT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành năm 2019

★ Tháng 9/2019 Ngày đăng Xem Download
CBTT: Nghị quyết HĐQT v/v chấm dứt dự án đầu tư tại Haiti, Burundi, Cameroun, Tanzania

★ Tháng 8/2019 Ngày đăng Xem Download
CBTT: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2018

CBTT: Báo cáo giao dịch của người liên quan của TGĐ – bà Đặng Thị Quỳnh

★ Tháng 7/2019 Ngày đăng Xem Download
CBTT: Thông báo giao dịch của người liên quan của TGĐ – bà Đặng Thị Quỳnh

★ Tháng 5/2019 Ngày đăng Xem Download
CBTT: Báo cáo giao dịch của người liên quan của TGĐ – bà Đặng Thị Quỳnh

CBTT: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bổ sung ngành nghề kinh doanh) năm 2019

★ Tháng 4/2019 Ngày đăng Xem Download
CBTT: Báo cáo giao dịch của người nội bộ – Thành viên BKS Phạm Hồng Quân

Báo cáo thường niên 2018

CBTT: Thông báo giao dịch của người liên quan của TGĐ – bà Đặng Thị Quỳnh

CBTT: Báo cáo giao dịch của người nội bộ – Kế toán trưởng Bùi Duy Bảo

CBTT: Báo cáo giao dịch của người liên quan của TGĐ – bà Đặng Thị Quỳnh

★ Tháng 3/2019 Ngày đăng Xem Download
CBTT: Báo cáo giao dịch của người nội bộ – PTGĐ Lê Hữu Hiền

CBTT: Thông báo giao dịch của người nội bộ – Thành viên BKS Phạm Hồng Quân

CBTT: Thông báo giao dịch của người nội bộ – Kế toán trưởng Bùi Duy Bảo

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

★ Tháng 2/2019 Ngày đăng Xem Download
CBTT: Thông báo giao dịch của người liên quan của TGĐ – bà Đặng Thị Quỳnh

CBTT: Thông báo giao dịch của người nội bộ – PTGĐ Lê Hữu Hiền

CBTT: Báo cáo giao dịch của người nội bộ – PTGĐ Bùi Thế Hùng

★ Tháng 1/2019 Ngày đăng Xem Download
Thông báo thay đổi nhân sự tháng 01/2019

CBTT: Thông báo giao dịch của người nội bộ – PTGĐ Bùi Thế Hùng

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 11)

★ Tháng 12/2018 Ngày đăng Xem Download
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường

CBTT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành năm 2018

★ Tháng 11/2018 Ngày đăng Xem Download
CBTT: Nghị quyết HĐQT v/v chi trả cổ tức năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2017

★ Tháng 10/2018 Ngày đăng Xem Download
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 10)

Thông báo thay đổi nhân sự tháng 10/2018

★ Tháng 8/2018 Ngày đăng Xem Download
Thông báo thay đổi nhân sự tháng 08/2018

★ Tháng 7/2018 Ngày đăng Xem Download
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 9)

★ Tháng 6/2018 Ngày đăng Xem Download
Thông báo thay đổi nhân sự tháng 06/2018

★ Tháng 4/2018 Ngày đăng Xem Download
Báo cáo thường niên 2017

★ Tháng 1/2018 Ngày đăng Xem Download
CBTT: Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm Phó Giám đốc

★ Tháng 11/2017 Ngày đăng Xem Download
CBTT: Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

CBTT: Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm Phó Giám đốc

★ Tháng 10/2017 Ngày đăng Xem Download
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Công trình Viettel

★ Tháng 8/2017 Ngày đăng Xem Download
Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký giao dịch UPCOM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 7)

★ Tháng 5/2017 Ngày đăng Xem Download
CBTT: Nghị quyết HĐQT v/v chi trả cổ tức năm 2016

CBTT: Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi kế toán trưởng năm 2017

★ Tháng 11/2016 Ngày đăng Xem Download
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 6)

★ Tháng 9/2016 Ngày đăng Xem Download
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2015

CBTT: Nghị quyết HĐQT v/v chi trả cổ tức năm 2015

★ Tháng 8/2016 Ngày đăng Xem Download
CBTT: Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm kế toán trưởng

★ Tháng 4/2016 Ngày đăng Xem Download
CBTT: Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm Phó Giám đốc

★ Tháng 7/2015 Ngày đăng Xem Download
CBTT: Nghị quyết HĐQT v/v chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu

CBTT: Nghị quyết HĐQT v/v chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

★ Tháng 2/2015 Ngày đăng Xem Download
CBTT: Nghị quyết HĐQT v/v thông qua chủ trương đầu tư tại Cambodia

CBTT: Nghị quyết HĐQT v/v thông qua chủ trương đầu tư tại Lào