Quan hệ cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐHĐCĐ NĂM 2024 Ngày đăng Xem Download
ĐHĐCĐ thường niên
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Mẫu Giấy ủy quyền tham dự họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Hướng dẫn tham dự trực tuyến và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ 2024
Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2024
01. Báo cáo của HĐQT
01. Report of BOD
02. TTr thông qua thù lao HĐQT va BKS
02. Report on the salary and remuneration for the BOD and the Board of Supervisors
03. Báo cáo của Ban Điều hành
03. Report of the Board of Management
04. TTr thông qua hợp đồng với NLQ
04. Report on proposal for approval of contracts with Viettel Group
05. TTr sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
05. Report to regarding the amendment of the Charter and Internal Regulations on Corporate Governance
05.1. Dự thảo Điều lệ sửa đổi năm 2024
05.2. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2024
06. Báo cáo của Ban Kiểm soát
06. Report of the Board of Supervisors
07. TTr lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024
07. Report on the selection of the audit firm for the 2024 financial statements
08. TTr thông qua BCTC 2023
08. Report on the approval of the 2023 financial report
09. TTr Phuong an phan phoi loi nhuan va trich lap quy nam 2023
09. Report on Approval of the profit distribution plan and fund appropriation in 2023
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024
Quy chế ĐHĐCĐ thường niên 2024
Regulations of organization and voting
ĐHĐCĐ NĂM 2023 Ngày đăng Xem Download
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tháng 12/2023

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tháng 12/2023

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Tờ trình vv điều chỉnh phương án trả cổ tức còn lại của 2022
Tờ trình vv chấp thuận hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Viettel
Mẫu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2023
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ
ĐHĐCĐ thường niên
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo nhận được đơn đề cử và Sơ yếu lý lịch ứng cử viên Thành viên HĐQT

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

00. Thông báo tổ chức DHDCD 2023
00.1. Giấy ủy quyền DHDCD 2023
Thông báo bầu bổ sung TV HĐQT
HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ
Chương trình DHDCD 2023
01. Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ 2023
02. Bao cao cua HDQT
03. Tờ trình thông qua mức lương, thù lao của HĐQT, BKS
04. Báo cáo của BDH
05. Tờ trình hợp đồng với Viettel
06. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ
07. Báo cáo của BKS
08. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán
09. Tờ trình thông báo BCTC 2022
10. Tờ trình thông qua PPLN và trích lập quỹ
11. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HDQT
12. Dự thảo Nghị quyết DHDCD 2023
ĐHĐCĐ NĂM 2022 Ngày đăng Xem Download
ĐHĐCĐ thường niên
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Chuong trinh DHDCD 2022
GUQ tham du DH
20220420 – CTR – Bo tai lieu DHDCD thuong nien 2022
01 – QC to chuc DHDCD 2022
01.02 – QC bau cu TV HDQT
BC 02 – BC cua HDQT
BC 03 – BC cua BDH
TTr 04 – chap thuan giao dich voi Viettel
BC 05 – BC cua BKS
TTr 06 – lua chon don vi kiem toan
TTr 07 – bao cao tai chinh 2021
TTr 08 – phan phoi loi nhuan
TTr 09 – thong qua muc luong, thu lao HDQT, BKS
TTr 10 – sua doi, bo sung NNKD
TTr 11 – Sua doi dieu le, quy che
11.1. PL1. Du thao Dieu le sua doi 2022_Final
11.2. PL2. Du thao Quy che quan tri noi bo 2022
TTr 12 – mien nhiem va bau bo sung TV HDQT
11.3. PL3. Du thao Quy che hoat dong HDQT 2022
SYLL ung vien TV HDQT
Du thao Nghi quyet DHDCD 2022
ĐHĐCĐ NĂM 2021 Ngày đăng Xem Download
ĐHĐCĐ thường niên
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tong hop tai lieu
Giay moi
Chuong trinh hop DHDCD 2021 du kien
MẪU 13-Mẫu Đăng ký dự Đại hội F
MẪU 14B-Mẫu Giấy ủy quyền tham Đại hội
02. BC cua HDQT
03. TTr vv niem yet co phieu
04. BC BDH
05. TTr giao dich voi TD
06. BC cua BKS
07. Lua chon dv kiem toan
08. THong qua quy che BKS
8.1. Du thao Quy che hoat dong BKS VCC 2021
09. Thong qua BCTC
10. TTr PPLN
11. TTr thong qua thu lao hdqt
12. BS nganh nghe KD
12.1. Du thao Dieu le
12.2. Du thao Quy che quan tri noi bo VCC 2021
12.3. Du thao Quy che hoat dong HDQT VCC 2021
13. Mien nhiem bo sung HDQT
1. Quy che Dai hoi 2021
ĐHĐCĐ NĂM 2020 Ngày đăng Xem Download
ĐHĐCĐ thường niên
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

ĐHĐCĐ NĂM 2019 Ngày đăng Xem Download
ĐHĐCĐ thường niên
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

ĐHĐCĐ bất thường
Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/01/2019

Biên bản ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/01/2019

ĐHĐCĐ NĂM 2018 Ngày đăng Xem Download
ĐHĐCĐ thường niên
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

ĐHĐCĐ NĂM 2017 Ngày đăng Xem Download
ĐHĐCĐ thường niên
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

ĐHĐCĐ NĂM 2016 Ngày đăng Xem Download
ĐHĐCĐ thường niên
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

ĐHĐCĐ NĂM 2015 Ngày đăng Xem Download
ĐHĐCĐ thường niên
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015