Quan hệ cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐHĐCĐ NĂM 2022 Ngày đăng Xem Download
ĐHĐCĐ thường niên
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Chuong trinh DHDCD 2022
GUQ tham du DH
20220420 – CTR – Bo tai lieu DHDCD thuong nien 2022
01 – QC to chuc DHDCD 2022
01.02 – QC bau cu TV HDQT
BC 02 – BC cua HDQT
BC 03 – BC cua BDH
TTr 04 – chap thuan giao dich voi Viettel
BC 05 – BC cua BKS
TTr 06 – lua chon don vi kiem toan
TTr 07 – bao cao tai chinh 2021
TTr 08 – phan phoi loi nhuan
TTr 09 – thong qua muc luong, thu lao HDQT, BKS
TTr 10 – sua doi, bo sung NNKD
TTr 11 – Sua doi dieu le, quy che
11.1. PL1. Du thao Dieu le sua doi 2022_Final
11.2. PL2. Du thao Quy che quan tri noi bo 2022
TTr 12 – mien nhiem va bau bo sung TV HDQT
11.3. PL3. Du thao Quy che hoat dong HDQT 2022
SYLL ung vien TV HDQT
Du thao Nghi quyet DHDCD 2022
ĐHĐCĐ NĂM 2021 Ngày đăng Xem Download
ĐHĐCĐ thường niên
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tong hop tai lieu
02. BC cua HDQT
03. TTr vv niem yet co phieu
04. BC BDH
05. TTr giao dich voi TD
06. BC cua BKS
07. Lua chon dv kiem toan
08. THong qua quy che BKS
8.1. Du thao Quy che hoat dong BKS VCC 2021
09. Thong qua BCTC
10. TTr PPLN
11. TTr thong qua thu lao hdqt
12. BS nganh nghe KD
12.1. Du thao Dieu le
12.2. Du thao Quy che quan tri noi bo VCC 2021
12.3. Du thao Quy che hoat dong HDQT VCC 2021
13. Mien nhiem bo sung HDQT
ĐHĐCĐ NĂM 2020 Ngày đăng Xem Download
ĐHĐCĐ thường niên
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

ĐHĐCĐ NĂM 2019 Ngày đăng Xem Download
ĐHĐCĐ thường niên
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

ĐHĐCĐ bất thường
Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/01/2019

Biên bản ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/01/2019

ĐHĐCĐ NĂM 2018 Ngày đăng Xem Download
ĐHĐCĐ thường niên
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

ĐHĐCĐ NĂM 2017 Ngày đăng Xem Download
ĐHĐCĐ thường niên
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

ĐHĐCĐ NĂM 2016 Ngày đăng Xem Download
ĐHĐCĐ thường niên
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

ĐHĐCĐ NĂM 2015 Ngày đăng Xem Download
ĐHĐCĐ thường niên
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015